El-allergi? Men herregud... sluta kalla det för allergi!!!

I Svenska Folkhälsomyndighetens miljörapport 2001 berörs överkänslighet för elektromagnetiska fält med några enkla rader. Det kallas också i rapporten för el-allergi. Det är ingen allergi och det handlar inte om el! Om det hade handlat om allergi hade en enkel antihistamintablett fixat symptomen, vilket det inte gör. Om det handlat om el skulle vi få tolka det helt annorlunda, eftersom vi människor i elektriska varelser och drivs av korta intensiva elsignaler i allt vi gör. Att köra en spik i ett eluttag finns det nog ingen som kan göra utan att reagera, så att vi är känsliga för kontakt med el - DET är en sanning som gäller varenda levande varelse på denna jord! Men allgeriska?
 
I Svenska Folkhälsomyndighetens miljörapport 2001 kan vi läsa:
""Den idag befintliga forskningen rörande eventuella hälsoeffekter till följd av exponering för strålning från mobiltelefoni eller angränsande frekvensområden har utvärderats i flera sammanhang. Den senaste större genomången har gjorts av en oberoende expertgrupp tillsatt av den engelska regeringen. Gruppen kommer fram till i huvudsak samma bedömning av litteraturen som tidigare expertpaneler. Man skriver sammanfattningsvis att för exponering under befintliga gränsvärden indikerar en sammanvägning av forskningsresultaten så här långt att några negativa hälsoeffekter inte föreligger för den allmänna befolkningen.""
 
Lite längre fram i texten står det:
"För de mest lågfrekventa, de kraftfrekventa, fälten som förekommer i samband med produktion, distribution och användning av elektricitet, är det väl känt att elektriska strömmar kan induceras i kroppen och att dessa, om de blir tillräckligt starka, kan ha akuta effekter till exempel på nervsystemet. Mot sådana effekter skyddar befintliga gränsvärden. De exponeringsnivåer som förekommer i den allmänna miljön ligger flera storleksordningar under gränsvärdena."
 
 * * *
Nu ska vi ha lite utbildning i hur människokroppen fungerar. Till att börja med... VI ÄR ELEKTRISKA VARELSER!
Hela vår kropp är i elektrisk kontakt med vår egen jords yta. Vår kropp är en relativt bra ledare. Vår hud och jordytan utgör en kontinuerligt laddad yta med samma elektriska potentsial.
Nobelpristagaren Albert Szent-Györgyi, ungersk biokemist sa: "Livet är för snabbt och obestämbart för att förklaras av långsamma kemiska reaktioner och nervimpulser. Proteinerna är den skådeplats där livets drama utspelar sig och aktörerna är små och mycket rörliga enheter som elektroner och protoner".
 
Elektroner är en elementarpartikel med en negativ laddning.
Proton är en positivt laddad subatomär partikel.
Positivt och negativt. I en ständig dans. För att skapa en fullkomlig balans. 
 
En av de primära elektriska enheterna i vår kropp är hjärtat. Varje slag utlöses av en elektrisk signal inifrån hjärtmuskeln, en aktivitet som registreras när du genomgår en ekg-undersökning hos din läkare. Varje signal, vilken upprepas utan uppehåll under hela Din livstid, passerar genom hjärtats kretssystem. Detta i sin tur gör att hjärtat drar ihop sig och pressar blodet genom hjärtkamrarna och sedan ut i kroppen. Vid hjärtstillestånd stannar kroppen upp och skador på hjärnan och dess elektriska central kan bli bestående och allvarliga.
 
Elektromagnetisk strålning (ems) är en vågrörelse som fortplantas i tid och rum. Strålningens utbredning  består av ett elektrisk och ett magnetiskt fält. Denna strålning påverkar utan tvekan vår kropp.
I dagens moderna samhälle har det visat sig inte minst genom en stor ökning av arytmi.
 
Arytmi eller hjärtrytmrubbningar är samlingsnamnet för de tillstånd där hjärtat inte följer normal rytm. Hjärtat kan slå för fort, för långsamt eller oregelbundet . Det som kallas hjärtflimmer eller förmaksflimmer är en av de vanligaste rytmrubbningarna. Arytmi kan ge så svåra symptom att hela livshållningen förändras och kan i värsta fall leda till hjärtstopp och död. Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken. Båda dessa fenomen ökar i dag ständigt.
 
På Hjärtlung-fondens hemsida kan vi läsa: "En hjärtsäker zon skapar trygghet. Med en växande efterfrågan att hjärtsäkra arbetsplatser och andra offentliga miljöer finns nu en svensk standard som beskriver hur man använder en hjärtstartare och vad som gäller för att en plats ska vara en Hjärtsäker zon".
 
Varje dag drabbas ungefär 27 personer av hjärtstopp i Sverige. En av dem överlever. Det är alltså ca 10 000
människor per år i Sverige som får plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus där bara ca 500 av dem klarar sig.
I England sker en ökning med cirka 200 000 fall av förmaksflimmer årligen. Orsaken till förmaksflimmer är enligt forskarna" tyvärr till stora delar okänt" och i dag drabbar det gamla svaga individer likväl som unga fullt friska.
Vid flimmer har de elektriska impulserna i hjärtat kommit i oordning. Detta gör att förmaken ”flimrar” med en hastighet som ofta är högre än 400 slag per minut. Den pumpande förmågan i förmaken går förlorad och även kamrarna slår snabbare än vanligt vilket leder till en ökad puls som oftast är oregelbunden.
 
Det finns i dag över 10 000 kontrollerade och registrerade hjärtstartare i Sverige, och antalet ökar hela tiden.
 
Vi återgår till vad forskarna säger om arytmi/plötsligt hjärtstopp och varför den ökar så i dag.
"Orsaken till förmaksflimmer är enligt forskarna tyvärr till stora delar okänt..."
 
Med allt det jag skrivit ovan i minne och med den information som finns om elektromagnetiska fält och dess enorma spridning/ökning i dag tror jag nog att jag inte är så långt ifrån sanningen om jag säger:
Det är den mycka mobila strålningen som ligger till grund för den ökade mängden arytmi-fall i dag.
 
Och många, många andra symptom som vi människor dagligen drabbas av...