FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN!

Försiktighetsprincipen är en lag och går inte att förhandla bort. 
I Läkartidningen nr 34 / 2008 kan vi läsa följande när det gäller att trygga en ändamålsenlig tillämpning av försiktighetsprincipen - och hur EU har angett att graden av vetenskaplig osäkerhet alltid ska rapporteras.: 
 
""Ett krav som ställs är att momenten riskbedömning och riskhantering ska särskiljas och redovisas öppet. Avsikten 

med detta är att undanröja risken för att det smygs in någon 

oönskad form av riskhantering i riskbedömningen; exempelvis genom att riskbedömarna lägger in en egen tröskel för hur säkra forskningsresultat ska vara innan de rapporterar.""

Det är precis detta som SSM och Karolinska Instutitet gjort - dom har lagt in en "egen tröskel" - och sätter själva gränser för vilka forskarrapporter och artiklar som ska anses trovärdiga eller inte. Denna "sanering" av forskarrapporter sker helt öppet och INGEN reagerar på detta!

Det är så man mår illa...

Så här definieras försiktighetsprincipen i vår svenska lagbok, Miljöbalken (2 Kap 3 §):

"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön".

 

Som Ni ser används begreppet "skall" och inte "bör". Skall är vårt allra kraftigaste ord när det gäller lagar och innebär att det inte är förhandlingsbart. Ordet bör är däremot förhandlingsbart... men inte ser vi det i denna lagtext!

 

Kommentera här: