Fakta Gardasil!

Gardasils bipacksedel säger följande:
Svimningar, ibland åtföljda av skakningar eller stelhet, har rapporterats. Även om svimningsepisoder är mindre vanliga ska patienter observeras under 15 minuter efter att de fått HPV-vaccinet.
Allergiska reaktioner som kan inkludera svårighet att andas, väsande ljud (bronkospasm), nässelutslag och utslag har rapporterats. Några av dessa reaktioner har varit allvarliga.
Liksom för andra vacciner innefattar biverkningar som rapporterats under allmän användning följande: svullna körtlar (hals, armhåla eller ljumske), Guillain-Barrés syndrom (muskelsvaghet, onormala känselförnimmelser, krypningar i armarna, benen och överkroppen), yrsel, kräkningar, ledsmärta, värkande muskler, ovanlig trötthet eller svaghet, frossa, allmän sjukdomskänsla, ökad risk för blödningar och blåmärken samt hudinfektioner.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
(Vad hjälper detta när inte läkarna tar andra symptom på allvar, och INTE rapporterar in dessa så de kommer med i statistiken?)

Här finns hela bipacksedeln: http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20051216000104&DocTypeID=7

Dos 1
Dos 2: 2 månader efter dos 1
Dos 3: 6 månader efter dos 1
Vaccinet kan ges till flickor/kvinnor mellan 9-45 års ålder. För flickor som fyllt 13 år men ännu inte 18 år ingår Gardasil i högkostnadsskyddet och blir därmed billigare för denna åldersgrupp. Vaccinet kan även ges till pojkar/män. Vaccinet ska nu ingå i skolhälsovårdens vaccin-schema, men du kan säga nej om du vill.
Vem tar ansvar för skadorna? Vem BÄR ansvaret för ev skador?

Flickan på bilden ovan vaccineras alltså med ett tvivelaktigt vaccin av en enda orsak: Hon ska kunna ha OSKYDDAT sex när hon blir äldre ? ? ? ? ? 

Hmmm, är det inte billigare att ge dom kondomer? Och hur fungerar egentligen sexualupplysningen runtom i våra skolor?


Kommentera här: